Liste russischer Verben mit dem Anfangsbuchstaben – л

  • лгать (соглать) – lügen
  • лениться (полениться) – faulenzen
  • лечить (вылечить) – kurrieren, behandeln
  • лить (полить) – giessen
  • ловить (поймать) – fangen
  • ложиться (лечь) – sich hinlegen
  • ломаться (сломаться) – brechen, zerbrechen, kaputt machen
  • любить (полюбить) – lieben
  • любоваться (полюбоваться) – bewundern, sich weiden an